Գծանկարի մոդուլ ծրագիր 12-րդ դասարանի համար

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ « ԳԾԱՆԿԱՐ -12 » Մոդուլի դասիչը 
Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է աշակերտին սովորեցնել գծանկարչություն:   
Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ տեսական օ ժամ                      գործնական 72 ժամ 
Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնա­կան մասնագիտական գիտելիքներ պետք են:   
ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է 1. կարողանա կիրառել գծանկարչական այլ տեխնիկաներ, 2. նկարել նատյուրմորտ ինտերյերում, 3. նկարել բարելյեֆ 4. նկարել էկորշե ծավալային/գլուխ/:   
Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 
Արդյունք 1. ծանոթանալ  գծանկարչական այլ տեխնիկաների հետ և կարողանալ դրանք ճիշտ կիրառելԹեմատիկ պլանավորումժամ
ՏԳ
Կատարման չափանիշները ա. Ճիշտ է կիրառում գծանկարչական նյութերը/սեպիա, ածուխ, սանգինա և այլն/ բ. Ճիշտ է աշխատում խառը տեխնիկայով, Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում են անսխալ:  Թեմա 1
գծանկարչական տեխնիկաներ  
Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին հանձնարարվելու է կատարել աշխատանքներ, կիրառելով գծանկարչական տարբեր  տեխնիկաներ: Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. ա. տարբեր նյութերի փորձարկում և կիրառում, բ. աշխատանք խառը տեխնիկայով: Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում են անսխալ:Գնահատման գործիքը   Գործնական առաջադրանք
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքի միջոցով, որի ընթացքում սովորողը փորձարկում է գծանկարչական տեխնիկաներ: Անհրաժեշտ է ունենալ A2,A3 ֆորմատի տարբեր մակերեսներով, խտությանբ, և տոնայնությամբ թղթեր, գծանկարչական տարբեր նյութեր/սեպիա, ածուխ, սանգինա և այլն, ռետիններ:  Մեթոդներ տեխնիկաների ցուցադրում գործնական պարապմունք   Ռեսուրսներ A2,A3 ֆորմատի տարբեր մակերեսներով, խտությանբ, և տոնայնությամբ թղթեր, գծանկարչական տարբեր նյութեր/սեպիա, ածուխ, սանգինա և այլն, ռետիններ:
ՈՒսուցման երաշխավորվող ժամաքանակը տեսական 1ժամ գործնական 3ժամ 
Արդյունք 2 նկարել նատյուրմորտ ինտերյերումԹեմատիկ պլանավորումժամ
ՏԳ
Կատարման չափանիշները ա. ճիշտ է արտահայտում գծային հեռանկարը փակ տարածությունում, բ. Ճիշտ է պատկերացնում մակերեսի կոմպոզիցիոն կառուցվածքը, գ. Կարողանում է ստեղծել ռիթմ լույսերի և ստվերների միջոցով:                                        Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում են անսխալ:  Թեմա 2
նատյուրմորտ ինտերյերում:  
         24ժ
   
Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Աշակերտին հանձնարարվում է նկարել նատյուրմորտ ինտերյերում: Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. ա.կառուցել միջավայի հեռանկարը` այնտեղ գտնվող առարկաների հետ միասին, բ. արտահայտել նկարի կոմպոզիցիոն հիմքերը, գ. Ստանալ ռիթմ օկտագործելով լույսերն ու ստվերները : Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում են հիմնականում անսխալ:Գնահատման գործիքը   Գործնական առաջադրանք
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով, որի ընթացքում աշակերտը նկարում է  նատյուրմորտ ինտերյերում: Անհրաժեշտ է ունենալ A2,A3 ֆորմատի վատման տիպի թուղթ, ռետին, գրաֆիտե տարբեր փափկության մատիտներՄեթոդներ Գործնական պարապմունք Ռեսուրսներ A2,A3 ֆորմատի վատման տիպի թուղթ, ռետին, գրաֆիտե տարբեր փափկության մատիտներ
ՈՒսուցման երաշխավորվող ժամաքանակը տեսական 0 ժամ գործնական 24 ժամ 
Արդյունք 3. Նկարել բարելյեֆ Թեմատիկ պլանավորումժամ
ՏԳ
Կատարման չափանիշները ա. ճիշտ է կառուցում բնօրինակը, բ. ճիշտ է տիրապետում գծի պլաստիկային            գ. ճիշտ է լուծում ծավալային խնդիրներԹեմա 3
բարելյեֆ:
    20ժ
Բարելյեֆ /միջին բարդության/ 20ժ
Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի հիման վրա: Աշակերտին հանձնարարվելու է նկարել գիպսե բարելյեֆ:                                             Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են                                                            ա. բարելյեֆի տեղադրում և կառուցում.                                                       թղթի վրա,                                                                             բ. գծի պլաստիկա,                                                                գ. ծավալային խնդիրներ:                                   Արդյունքի յուրացումը համարվում դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում են հիմնականում անսխալ:  Գնահատման գործիքը   Գործնական առաջադրանք
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով,որի ընթացքում աշակերտը պատկերում է բարելյեֆ: Անհրաժեշտ է ունենալ/ըստ ցանկության/ A2,A3 ֆորմատի տարբեր մակերեսներով, խտությանբ, և տոնայնությամբ թղթեր, գծանկարչական տարբեր նյութեր/ գրաֆիտ, սեպիա, ածուխ, սանգինա և այլն, ռետիններ:  Մեթոդներ Գործնական պարապմունք Ռեսուրսներ /ըստ ցանկության/ A2,A3 ֆորմատի տարբեր մակերեսներով, խտությանբ, և տոնայնությամբ թղթեր, գծանկարչական տարբեր նյութեր/ գրաֆիտ, սեպիա, ածուխ, սանգինա և այլն, ռետիններ:
ՈՒսուցման երաշխավորվող ժամաքանակը տեսական 0 ժամ գործնական 40 ժամ 
Արդյունք 4.     Նկարել էկորշե ծավալային/գլուխ/:Թեմատիկ պլանավորումժամ
ՏԳ
Կատարման չափանիշները ա. ճիշտ է կառուցում գլխի էկորշեն` դետալները համեմատության մեջ դնելով երկրաչափական մարմնի հետ՝ օգտագործելով երկրաչափական պարզեցման մեթոդը,                                                            բ. ճիշտ է օգտագործում գիծը առարկայի կոնստրուկտիվ առանձնահատկություններն ստանալու համար,                                                                                   գ. ճիշտ է լուծում տոնային խնդիրները  Թեմա 4
էկորշե ծավալային/գլուխ/:
     24ժ  
         
Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի հիման վրա: Աշակերտին հանձնարարվելու է պատկերել էկորշե ծավալային/գլուխ/: Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. ա. բնօրինակց գլխի էկորշեի կառուցում, երկրաչափական պարզեցման մեթոդի կիրառումով, բ. առարկայի գծակոնստրուկտիվ առանձնահատկությունների ստացոմ, գ. Ծավալային խնդրի լուծում լույսի և ստվերի միջոցով,                                                                Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում են հիմնականում անսխալ:  Գնահատման գործիքը   Գործնական առաջադրանք
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով, որի ընթացքում աշակերտը պատկերում է գլխի էկորշե:                                                              Անհրաժեշտ է ունենալ/ըստ ցանկության/ A2,A3 ֆորմատի տարբեր մակերեսներով, խտությանբ, և տոնայնությամբ թղթեր, գծանկարչական տարբեր նյութեր/ գրաֆիտ, սեպիա, ածուխ, սանգինա և այլն, ռետիններ,գիպսից գլխի էկորշե :Մեթոդներ Գործնական պարապմունք Ռեսուրսներ /ըստ ցանկության/ A2,A3 ֆորմատի տարբեր մակերեսներով, խտությանբ, և տոնայնությամբ թղթեր, գծանկարչական տարբեր նյութեր/ գրաֆիտ, սեպիա, ածուխ, սանգինա և այլն, ռետիններ,գիպսից գլխի էկորշե :
ՈՒսուցման երաշխավորվող ժամաքանակը տեսական 0 ժամ գործնական 24 ժամ   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s