ԳԾԱՆԿԱՐ-10-րդ դասարանների համար

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԾԱՆԿԱՐ-10» Մոդուլի դասիչը 
Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է աշակերտին սովորեցնել գծանկարչություն: 
Մոդուլի տևողությունը 144 ժամ տեսական 3 ժամ                     գործնական 141 ժամ 
Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնա­կան մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:   
ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է կարողանա                                              1. ճանաչել գծանկարի նյութերը և կարողանալ դրանք ճիշտ կիրառել,                                                                                   2. ընկալել տոնային բազմազանությունը,                                                                                              3. երկրաչափական առարկաներ նկարելիս պատկերացում կազմել գծային հեռանկարի հիմնական դրույթների և լուսաստվերի մասին,                                                                                 4. կատարել կտորի և դրա ծալվածքների պատկերում,                                                                      
Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 
Արդյունք 1.                                                          Ճանաչել գծանկարի նյութերը և կարողանալ դրանք ճիշտ կիրառելԹեմատիկ պլանավորումժամ
ՏԳ
Կատարման չափանիշները                                         ա. ճիշտ է թվարկում գծանկարի համար անհրաժեշտ նյութերը (թուղթ, մատիտ, ռետին, ածուխ սանգինա, պաստել և այլն),                          բ. ճիշտ է նախապատրաստում թուղթը և մատիտները գծանկարի համար,                               գ. վարժ կատարում է զուգահեռագծեր,առանցքներ,                                   դ. ճիշտ է կիրառում մատիտը`շտրիխներով մակերեսներ ծածկելիս, Թեմա 1
Ի՞նչ է գծանկարը և ինչ է հարկավոր գծանկարչության համար:                          
                      
Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պա­տասխանի և գործնական աշխատանքի միջոցով:                                                                 Աշակերտին հանձնարարվելու է կատարել նախա­պատ­րաստական աշխատանք գծանկար սկսելու համար:                                                   Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են.                                                            ա. գծանկարի համար անհրաժեշտ նյութերի թվարկում (թուղթ,մատիտ, ռետին…),                       բ. թղթի և մատիտի նախապատրաստումը գծանկարի համար,                                                                գ. զուգահեռագծերի և առանցքների կառուցում,    դ. շտրիխներով տոնային մակերեսների ստացում,                                       Արդյունքի յուրացումը համարվում դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում են անսխալ:Գնահատման գործիքը ՀարցաշարԳործնական առաջադրանք
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական աշխատանքի միջոցով, որի ընթացքում աշակերտը կառուցում է զուգահեռագծեր և առանցքներ, ստանում է տոնային մակերեսներ: Անհրաժեշտ է ունենալ A3 ֆորմատի վատման տեսակի թուղթ, տարբեր փափկության գրաֆիտե մատիտներ (h, nb, b):    Մեթոդներ Արվող աշխատանքի պարզաբանում Գործնական պարապմունք   Ռեսուրսներ A3 ֆորմատի վատման տեսակի թուղթ տարբեր փափկության գրաֆիտե մատիտներ
ՈՒսուցման երաշխավորվող ժամաքանակը տեսական 1ժամ գործնական 3ժամ 
Արդյունք 2 Կատարել տոնային սանդղակներ` անցումներովԹեմատիկ պլանավորումժամ
ՏԳ
Կատարման չափանիշները ա.ճիշտ է գծում վամդակները                                 բ. շտրիխների միջոցով ստանում է տոնային անցումները, պահպանելով դրանց համաչափությունը`բացից մուգ/մուգից բաց    գ. լուծում է կառուցվացքային ազատ ձևերի դիրքային և տոնային հարաբերությունները:                                                     դ. կարողանում է ստեղծել պարզ կոմպոզիցիաներ հարթ կամ տարածական ձևերով:      Թեմա 2
Պատկերացում տոների ու ձևերի բազմազանության մասին:  
    81ժ
Տոնային գրադացիա, տոնային անցումներ, տոնային ցանցերՖորմատ, էսքիզ, կամպանովկա, ռիթմ Ձևերի առանձնահատկություններն ու բազմազանությունները             30ժ  26ժ   12ժ    
Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Աշակերտին հանձնարարվելու է ստեղծել գծային ցանցեր, կազմակերպել տարածություններ:                                          Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են.                                            ա.ստեղծել գծային ցանցեր                                             բ. շտրիխների միջոցով ստանալ տոնային անցումներ,                                                                          գ. կառուցվացքների ու ազատ ձևերի միջոցով կազմակերպել թղթի մակերեսը:          Արդյունքի յուրացումը համարվում դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում են հիմնականում անսխալ:    Գնահատման գործիքը   Գործնական առաջադրանք
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով,որի ընթացքում աշակերտը ստեղծում է գծային ցանցեր, շտրիխների միջոցով ստանում է տոնային անցումներ, կառուցվացքների ու ազատ ձևերի միջոցով ստեղծում է կոմպոզիցիա:                                        Անհրաժեշտ է ունենալ A3 ֆորմատի վատման տիպի թուղթ, ռետին, տարբեր փափկության գրաֆիտե մատիտներ:    Մեթոդներ Տեսական մասի պարզաբանումԳործնական պարապմունք Ռեսուրսներ A3 ֆորմատի վատման տեսակի թուղթ տարբեր փափկության գրաֆիտե մատիտներ
ՈՒսուցման երաշխավորվող ժամաքանակը տեսական 1 ժամ գործնական 81 ժամ 
Արդյունք 3. երկրաչափական առարկաներ նկարելիս պատկերացում կազմել գծային հեռանկարի հիմնական դրույթների և լուսաստվերի մասինԹեմատիկ պլանավորումժամ
ՏԳ
Կատարման չափանիշները ա.ճիշտ է ընտրում թղթի դիրքը` ուղղահայաց կամ հորիզոնական,                                   բ.ճիշտ է տեղադրում առարկան կամ առարկաները թղթի վրա,                                  գ. շտրիխների միջոցով լուծում է լույս-ստվերային և տարածական խնդիրները, ստանում է մարմինների ծավալները:      Թեմա 3
Բնօրինակից նկարչություն:
     50ժ  
·      Առաջադրանքներ(պարզ) երկրաչափական մարմիններով      
Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի հիման վրա: Աշակերտին հանձնարարվելու է նկարել բնօրինակից/գունդ, խորհանարդ, բուրգ, գլան, պրիզմա և այլն/ Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. ա. Թղթի դիրքի ճիշտ ընտրություն`ըստ առարկայի ձևի, բ. բնօրինակի տեղադրում և կառուցում թղթի վրա, գ. շտրիխների միջոցով լույս-ստվերային և տարածական խնդիրների լուծում, մարմինների ծավալների ստացում: Արդյունքի յուրացումը համարվում դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում են հիմնականում անսխալ:Գնահատման գործիքը   Գործնական առաջադրանք
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով,որի ընթացքում աշակերտը նկարում է բնօրինակից / գունդ, խորհանարդ, բուրգ, գլան, պրիզմա և այլն /: Անհրաժեշտ է ունենալ A3 ֆորմատի վատման տիպի թուղթ, ռետին, տարբեր փափկության գրաֆիտե մատիտներ:Մեթոդներ Գործնական պարապմունք Ռեսուրսներ A3 ֆորմատի վատման տիպի թուղթ, ռետին, տարբեր փափկության գրաֆիտե մատիտներ, երկրաչափական մարմիններ:
ՈՒսուցման երաշխավորվող ժամաքանակը տեսական 0 ժամ գործնական 50 ժամ 
Արդյունք 4.                                                           կտորի և դրա ծալվածքների պատկերում բնորինակից    Թեմատիկ պլանավորումժամ
ՏԳ
Կատարման չափանիշները ա. ճիշտ է կատարում կառուցումները,              բ. ճիշտ է լուծում լույս-ստվերային խնդիրները, գ. ճիշտ է ստանում կտորի թափանցիկությունը և ծավալը                                                                            դ. ճիշտ է ստանում լույս-ստվերային հակադրությունները և անդրադարձումները:      Թեմա 4
դրապիրովկա                                     .կտորի և դրա ծալվածքների պատկերում բնորինակից    
     21ժ      
Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի հիման վրա: Աշակետին հանձնարարվելու է պատկերել սպիտակ կտոր` ծալվածքներով:                   Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են.                                                        ա. կառուցումների կատարում,                                   բ. լույս-ստվերային խնդիրներ,                                       գ. կտորի թափանցիկություն և ծավալ,                          դ. լույս-ստվերային հակադրություններ և անդրադարձումներ:                                          Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքները կատարվում են հիմնականում անսխալ:                Գնահատման գործիքը   Գործնական առաջադրանք
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով, որի ընթացքում ուսանողը պատկերում է ծալվածքներով կտոր, ստանում է լույս-ստվերային հակադրություններն ու անդրադաևձում­ները: Անհրաժեշտ է ունենալ A3 ֆորմատի վատման տիպի թուղթ,ռետին, տարբեր փափկության գրաֆիտե մատիտներ, սպիտակ կտոր;  Մեթոդներ Տեսական մասի պարզաբանումԳործնական պարապմունք Ռեսուրսներ A3 ֆորմատի վատման տեսակի թուղթ, տարբեր փափկության գրաֆիտե մատիտներ, ռետին
ՈՒսուցման երաշխավորվող ժամաքանակը տեսական 1 ժամ գործնական 21 ժամ   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s